Skip to content

ŠTATÚT A ÚPLNÉ PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE
Súťaž Zlatíčko“

 

Zmyslom tohto štatútu je úprava pravidiel súťaže s názvom Súťaž Zlatíčko“ (ďalej iba „súťaž“). Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže vo vzťahu ku spotrebiteľom. Tento štatút môže byť pozmenený formou písomných dodatkov k tomuto štatútu. Jeho zmeny sú po vyhlásení súťaže prípustné jedine s písomným súhlasom spoločnosti BUDIŠ a. s.

 1. Usporiadateľ, Organizátor a Technický správca
 • Usporiadateľom súťaže v Slovenskej republike je spoločnosť BUDIŠ a. s., Budiš, 038 23 Dubové, Slovenská republika, IČO: 36396591, IČ DPH: SK2020117528 (ďalej iba „Usporiadateľ“).
 • Organizátorom súťaže je CPP PROMO house s.r.o., Kaštieľska 21, 821 05, Bratislava, IČO: 51 046 318, (ďalej iba „Organizátor“).
 • SMS službu zabezpečuje spoločnosť A SMS, s.r.o., Šulekova 70, 811 03, Bratislava (ďalej iba „Technický správca“).
 1. Trvanie súťaže
 • Súťaž prebieha v období od 06.06. 2024 00:00:00 hod. do 06.07.2024 23:59:59 hod., (t.j. 31 kalendárnych dní) v  maloobchodných predajniach COOP Jednoty Čadca, s.d. typ Tempo a Supermarket na území Slovenskej republiky, zoznam prevádzok zapojených do súťaže nájdete na www.coopcadca.sk.
 1. Kto sa môže zúčastniť súťaže
 • Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, s výnimkou osôb uvedených v bode 11. tohto Štatútu, (ďalej iba ako „Súťažiaci“). V prípade súťažiacich mladších ako 18 rokov sú títo povinní mať súhlas zákonného zástupcu ako pre účasť v súťaži, tak aj pre prípadné prevzatie výhry. 
 1. Výrobky v súťaži
 • Súťaž sa vzťahuje na produkty dojčenskej vody Zlatíčko 1,5 L a Zlatíčko 2 L, ktoré sú dostupné v maloobchodných predajniach COOP Jednoty Čadca na celom území Slovenskej republiky.
 1. Postup súťaže
 • Súťažiaci sa zapojí do súťaže zakúpením minimálne 2 ks súťažného produktu na jednom pokladničnom doklade v predajniach COOP Jednoty Čadca následným zaregistrovaním údajov dátum nákupu, čas nákupu cez SMS na čísle 6664. Do súťaže sa môže súťažiaci zapojiť len s pokladničnými blokmi nadobudnutými v termíne trvania súťaže. Do súťaže je možné zapojiť sa ako s originálnymi, tlačenými pokladničnými blokmi, tak aj s elektronickými verziami originálnych pokladničných bločkov z nákupu.

 

 • Je potrebné si všetky súťažné pokladničné bloky zaregistrované do súťaže odkladať pre následnú kontrolu, ktorá prebehne po skončení súťaže u vyžrebovaných výhercov.

Zaslanie údajov formou SMS správy:

 • Súťažná SMS správa musí mať nasledovný tvar: ZLATICKO(medzera)DATUM NAKUPU(medzera)CAS NAKUPU a musí byť zaslaná na číslo 6664 (Príklad: ZLATICKO 1006 1108).
 • Cena spätnej SMS s informáciou o zapojení sa do súťaže je 0,20 € s DPH.
 • Údaje z pokladničného dokladu môžu byť do súťaže zaradené iba raz. V prípade pokusu o opakované vloženie údajov bude tento pokus neplatný.
 • SMS je možné odosielať jedine z mobilných telefónov registrovaných mobilnými operátormi v SR (Slovak Telekom, Orange, O2, Tesco mobile, 4ka). SMS službu zabezpečuje spoločnosť A SMS, s.r.o., Šulekova 70, 811 03, Bratislava.
 • Telefónne číslo, z ktorého Súťažiaci zaslal požadované údaje je zo strany „Organizátora“ považované za telefón súťažiaceho.
 • V prípade odoslania SMS správy s údajmi z utajeného čísla, t.j. takého, ktoré sa pri doručenej SMS správe nezobrazí, považuje sa takáto SMS správa za neplatnú.
 1. Výhry a žrebovanie

Výhrami sú:

 • 5 x elektr. pestúnka
 • 1x nákupná poukážka COOP Jednota v nominálnej hodnote 300 €
 • 1x nákupná poukážka COOP Jednota v nominálnej hodnote 200 €
 • 1x nákupná poukážka COOP Jednota v nominálnej hodnote 100 €

Celkový počet výhercov je 8.

 • Výhry nepodliehajú dani z príjmu fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení. Ich nadobúdacia hodnota nepresahuje hranicu stanovenú zákonom (350 €).
 • Žrebovanie výhercov prebehne do 5 pracovných dní od ukončenia súťaže pomocou žrebovacieho softwaru „Organizátora“ za účasti notára, zástupcu „Organizátora“ a zástupcu „Usporiadateľa“ súťaže.
 • Výhercovia budú najneskôr do 10 pracovných dní od vyžrebovania kontaktovaní o výhre SMS správou s výzvou o zaslanie emailovej adresy pre ďalšiu komunikáciu.
 • Súťažiaci sú o výhre v súťaži vyrozumení formou SMS správy s požiadavkou o zaslanie emailovej adresy na telefónne číslo +421948513682. SMS s emailovou adresou musí súťažiaci poslať najneskôr do 48 hodín od doručenia výzvy (zaslanej formou SMS od Organizátora súťaže) na zaslanie emailovej adresy.
 • Súťažiaci je po zaslaní svojich kontaktných údajov vyzvaný mailom z adresy napoje@cpppromo.sk aby zaslal kópiu dokladu o súťažnom nákupe na emailovú adresu napoje@cpppromo.sk, alebo aby zaslal originál pokladničný blok z nákupu na adresu CPP PROMO house s.r.o., Kaštieľska 21, 821 05, Bratislava. Súčasťou zásielky musia byť aj kompletné kontaktné údaje výhercu vrátane čísla mobilného telefónu, s ktorým nárok na výhru vznikol. Výherca musí odoslať vyžiadané najneskôr do 5 dní s odpoveďou (rozhodný je dátum odoslania emailu alebo poštovej pečiatky na obálke).
 • Výherca je vyzvaný maximálne 2x na predloženie nákupných blokov zaregistrovaných do súťaže, v prípade nereagovania na výzvy stráca nárok na výhru.
 • V prípade nezaslania všetkých vyššie zmieňovaných dokladov a údajov v požadovanej lehote (alebo v prípade, že tieto doklady nebudú zodpovedať skutočnostiam uvedeným v rámci súťažných registrácií) stráca Súťažiaci nárok na výhru. Výhra bude priradená náhradnému výhercovi, vyžrebovanému pri losovaní súťaže za účasti notára.
 • V prípade pochybností o pravosti pokladničných blokov registrovaných do súťaže je výherca povinný predložiť v uvedenom termíne pod sankciou vylúčenia zo súťaže, originály všetkých ním do súťaže zaregistrovaných pokladničných blokov.
 • Výhercovia budú zverejnení na webovej stránke www.vodazlaticko.sk, najneskôr do 15 pracovných dní od vyžrebovania.
 • Pre doručenie výhry je výherca v súlade s týmito pravidlami, povinný uviesť „Organizátorovi“ svoje kompletné kontaktné údaje pri kontaktovaní.
 • Už zadané kontaktné údaje je možné zmeniť zaslaním nových údajov na e-mailovú adresu napoje@cpppromo.sk alebo na tel. čísle +421 948 513 682 a to do 5 dní od oznámenia o výhre.
 • „Organizátor“ si so súhlasom „Usporiadateľa“ súťaže vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania výhier, tak, aby sa mohli výhercom odovzdať v súlade s týmito pravidlami, a to najmä v prípade, že výhry nebudú poskytnuté treťou osobou.
  1. Ďalšie podmienky súťaže
 • Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť opakovane s každým ďalším/novým nákupom súťažných produktov a zadaním nových údajov z pokladničného bloku na čísle 6664. Opakované použitie jedného bločku sa bude považovať za porušenie pravidiel súťaže.
 • Viacnásobná účasť je možná, ale vždy iba s novým súťažným nákupom (t. j. pri ďalšom nákupe minimálne 2 ks súťažného výrobku na novom súťažnom nákupnom bloku a zakaždým pri riadnom splnení podmienok účasti. To znamená, že súťažný nákup je vždy dokumentovaný jedným pokladničným blokom a zároveň jeden pokladničný blok môže dokumentovať iba jeden súťažný nákup. Aj keď je na jednom pokladničnom bloku zaznamenaný nákup výrobkov vo vyššom množstve ako 2 ks (napr. 4 ks), daný pokladničný blok oprávňuje Súťažiaceho iba na jednu súťažnú registráciu, resp. možno ho použiť v súťaži iba jedenkrát.
 • Telefónne číslo, ktoré použil Súťažiaci na registrovanie bloku do súťaže sa považuje za telefónne číslo súťažiaceho. Do súťaže sa môže každý jednotlivý zákazník zapojiť iba s jedným telefónnym číslom. Ak „Usporiadateľ“ alebo „Organizátor“ zistí opak, bude takýto účastník zo súťaže bez náhrady vylúčený. Počas celej súťaže teda môže jeden konkrétny Súťažiaci vyhrať iba jedenkrát.
 • Každý Súťažiaci môže získať maximálne 1 výhru za celé obdobie konania súťaže.
 • Súťažiaci bude zo súťaže vylúčený, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla účastníkovi vzniknúť, v prípade, že „Organizátor“ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorým dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.
 • Organizátor je oprávnený kontrolovať všetky podmienky účasti na súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou so súhlasom Usporiadateľa rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. „Organizátor“ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek Súťažiaceho zo súťaže v prípade, že by porušoval pravidlá, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla Súťažiacemu vzniknúť. Prípadné námietky voči priebehu súťaže možno „Organizátorovi“ zaslať písomne na poštovú adresu „Organizátora“, uvedenú v týchto pravidlách počas trvania súťaže a do 7 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr sa nebudú brať do úvahy. Rozhodnutie „Organizátora“ o námietke je konečné.
 • Súťažiaci sa zúčastňujú súťaže s vedomím, že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné, či akékoľvek iné plnenie. „Organizátor“ ani „Usporiadateľ“ týmto nie je voči Súťažiacom inak zaviazaný a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany „Organizátora“ ani „Usporiadateľa“, než sú uvedené v týchto pravidlách.
 • „Organizátor“ ani „Usporiadateľ“ súťaže nezodpovedá za uvedenie nesprávnych či nepresných informácií v súvislosti so súťažou (spôsobené buď ľudským faktorom alebo technickou chybou), za akékoľvek technické či telekomunikačné problémy či poruchy, ktoré vznikli v priebehu súťaže, rýchlosť technického pripojenia či iné prípadné nedostatky vzniknuté v súvislosti so súťažou či v súvislosti so sieťami elektronických komunikácií mobilných operátorov alebo ich dostupnosťou pre účastníkov súťaže.

 1. Oznámenie a odovzdanie výhier
 • Pre oznámenie výhier bude použité telefónne číslo, s ktorým sa Súťažiaci zapojil do súťaže.
 • Výhercovia budú o výhre kontaktovaní SMS správou.
 • Výhra bude výhercovi odovzdaná do 60 dní od žrebovania „Organizátorom“, na základe dohody s „Usporiadateľom“.
 • „Organizátor“ môže podmienky odovzdania výhier kedykoľvek zmeniť.
 • Súťažiaci v súlade s týmito pravidlami súhlasí s tým, že prevzatie výhry potvrdí osobne podpísaním preberacieho protokolu. Odmietnutie podpísania preberacieho protokolu znamená stratu nároku na výhru.
 • Výherca nemá nárok na inú výhru od „Usporiadateľa“, než je uvedené vyššie, či na iné protiplnenie, a to ani finančné, zodpovedajúce hodnote výhry.
 • „Usporiadateľ“ nezodpovedá za výhry, dodávané tretími stranami. Podmienky využitia výhier sa riadia podmienkami ich dodávateľov, ktorí taktiež vybavujú prípadné reklamácie a nesú plnú zodpovednosť za plnenie poskytnuté v rámci výhry. 
 1. Propagácia súťaže
 • Zverejnenie a propagácia súťaže bude prebiehať formou vybraných POS materiálov v maloobchodných predajniach COOP Jednoty Čadca. Kompletný štatút súťaže a výhercovia súťaže budú uverejnení na www.vodazlaticko.sk.
 1. Pravidlá ochrany osobných údajov

I. SÚHLAS S UCHOVÁVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Odoslaním súťažnej SMS na číslo 6664, Súťažiaci vedome potvrdzuje, že má viac ako 18 rokov a súhlasí zo spracovaním osobných údajov pre potreby vyhodnotenia súťaže.

Súťažiaci ako dotknutá osoba vyjadruje dobrovoľne svoj výslovný súhlas v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon OOÚ “), s týmito pravidlami súťaže a so spracúvaním osobných údajov (Spracúvané osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail) „Organizátorom“ ako prevádzkovateľom pre potreby vyhodnotenia súťaže, a s uchovaním osobných údajov počas doby organizovania spotrebiteľských súťaží „Organizátorom“, alebo do písomného odvolania súhlasu.

Ak Súťažiaci nesúhlasí so spracúvaním a uchovaním osobných údajov, môže svoj súhlas písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie vykonané prostredníctvom elektronickej pošty, t.j. doručením e-mailu na adresu: napoje@cpppromo.sk. Odvolaním svojho súhlasu však Súťažiaci stráca nárok na výhru v súťaži.

Zapojením sa do súťaže prostredníctvom súťažnej SMS, Súťažiaci vedome potvrdzuje všetko podľa čl. I odseku 10 pravidiel súťaže a dáva svoj výslovný súhlas ako dotknutá osoba                    v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona OOÚ „Organizátorovi“ ako prevádzkovateľovi :

 • so spracúvaním osobných údajov v uvedenom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo , e-mail,
 • so zasielaním informačných SMS a e-mailov týkajúcich sa tejto spotrebiteľskej súťaže,
 • s prípadným zverejnením jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a mesto (obec) na výhernej listine,
 • so zaradením osobných údajov do databázy „Organizátora“ a s ich prípadným spracúvaním prostredníctvom „Usporiadateľa“ alebo „Technického správcu“ a tretej strany,
 • so zasielaním informácií formou SMS a e-mailov o pripravovaných, či aktuálne prebiehajúcich spotrebiteľských súťažiach organizovaných „Organizátorom“.

II. PRÁVA SÚŤAŽIACEHO V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podľa § 21 zákona OOÚ má Súťažiaci právo na prístup k osobným údajom a právo na ochranu osobných údajov. Súťažiaci má podľa § 21 zákona OOÚ právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Súťažiaci má zároveň právo v zmysle § 22 až § 28 zákona OOÚ na opravu, výmaz osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, v prípade, že zistí alebo sa bude domnievať, že spoločnosť vykonáva spracovanie jeho osobných údajov spôsobom, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom. Súťažiaci má ďalej právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 zákona OOÚ na Úrad na ochranu osobných údajov SR.

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov má Súťažiaci práva podľa článku 12 – 23 tohto nariadenia, najmä právo na transparentnosť spracúvania, právo na informácie a prístup k údajom, právo na opravu a vymazanie údajov, právo na obmedzené spracúvanie údajov a právo na prenosnosť údajov, podľa uvedeného nariadenia má Súťažiaci rovnako právo vzniesť námietku pri spracúvaní na účely priameho marketingu, vrátane profilovania. Súťažiaci má právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania.

Právom na prístup sa rozumie právo na transparentné, zrozumiteľné a ľahko prístupné informácie o spracúvaní osobných údajov. Identita žiadateľa musí byť preverená. Všetky informácie sú poskytované bezplatne, ibaže by boli žiadosti zjavne nedôvodné, neprimerané alebo sa opakujú. Pre overenie totožnosti môže prevádzkovateľ požadovať poskytnutie dodatočných informácií.

Právom na opravu sa rozumie oprava nesprávnych údajov alebo doplnenie neúplných údajov.

Právom na vymazanie sa rozumie právo na požiadavku vymazať údaje, ak už nie sú pre stanovené účely potrebné, neexistuje právny základ pre spracúvanie a prípadný súhlas bol písomne odvolaný, boli vznesené námietky proti spracúvaniu, údaje boli spracúvané protiprávne.

Právom na obmedzenie spracúvania sa rozumie obmedzenie pri uplatnení niektorého z práv a nie je dôvod na vymazanie. Obmedzenie spracúvania a vymazanie oznamuje prevádzkovateľ príjemcom, ibaže je to nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie prevádzkovateľa.

Právom na prenosnosť sa rozumie právo získať poskytnuté údaje v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a tieto preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je spracúvanie založené na súhlase alebo zmluve.

Právom na námietku sa rozumie právo namietať spôsoby spracúvania alebo spracúvanie samotné. Ak subjekt vznesie námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, nebudú osobné údaje ďalej spracúvané. Námietku je možno vzniesť proti použitiu automatizovaných prostriedkov alebo proti profilovaniu.

III. KONTAKTY, UPLATNENIE ŽIADOSTI A SŤAŽNOSTI V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súťažiaci, ktorý má otázku alebo požaduje uplatnenie niektorého práva, sa môže obrátiť na „Organizátora“ prostredníctvom elektronickej pošty, doručením e-mailu na adresu: napoje@cpppromo.sk.

Uvedené súhlasy môže Súťažiaci kedykoľvek písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie urobené prostredníctvom elektronickej pošty, t.j. doručením e-mailu na adresu: napoje@cpppromo.sk.

 1. Osobitné ustanovenia súťaže
 • Zamestnanci „Usporiadateľa“, „Organizátora“ súťaže, ako aj osoby im blízke v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka v platnom znení, sú z účasti v súťaži vylúčení.
 • V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností, alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech „Usporiadateľa“ súťaže. V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala je povinná túto výhru „Usporiadateľovi“ bezodkladne na základe písomnej výzvy „Usporiadateľa“ súťaže vrátiť, respektíve nahradiť „Usporiadateľovi“ súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.
 • „Usporiadateľ“ súťaže nehradí Súťažiacim žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.
 • Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať a nemajú nárok na ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve, ako určí „Usporiadateľ“ súťaže, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie, či iné protiplnenie v hodnote výhry. Výhra bude výhercom odovzdaná tak ako je popísané v tomto Štatúte. „Usporiadateľ“ ani „Organizátor“ súťaže nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím.
 • Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa súťaže, pravidiel súťaže, či akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v súťaži, je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko „Organizátora“ súťaže po predchádzajúcom súhlase „Usporiadateľa“.
 • O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou „Usporiadateľ“ alebo „Organizátor“ súťaže. „Usporiadateľ“ alebo „Organizátor“ si vyhradzuje právo bez náhrady akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá počas celého obdobia jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási na www.vodazlaticko.sk, kde sú tiež k dispozícii platné a úplné pravidlá. 
 1. Všeobecné podmienky
 • Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť opakovane s každým ďalším nákupom súťažných produktov a zadaním nových údajov z pokladničného dokladu na čísle 6664.
 • Každý Súťažiaci zapojením do súťaže zároveň vyhlasuje a potvrdzuje, že sa oboznámil s týmto štatútom a úplnými pravidlami spotrebiteľskej súťaže Súťaž Zlatíčko v celom rozsahu s nimi súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 • „Organizátor“ súťaže je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke so súťažou spojené. „Organizátor“ má právo vylúčiť, ktoréhokoľvek z účastníkov zo súťaže, v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá, v rámci súťaže jednal v rozpore s dobrými mravmi, snažil sa získať výhru podvodným jednaním, či akýmkoľvek spôsobom poškodzoval dobré meno „Usporiadateľa“, alebo bol z týchto činností dôvodne podozrivý a to bez náhrady nákladov či škody, ktoré by vylúčením mohli účastníkovi vzniknúť. Prípadné námietky s priebehom súťaže je možné „Organizátorovi“ zaslať písomne na poštovú adresu CPP PROMO house s.r.o., Kaštieľska 21, 821 05, Bratislava do 7 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané v úvahu. Rozhodnutie „Organizátora“ po získaní predchádzajúceho súhlasu „Usporiadateľa“ o námietke je konečné.
  Prípadné ďalšie informácie získa každý súťažiaci na infolinke +421 948 513 682 v pracovné dni od 9:00 hod do 17:00 hod alebo na e-mailovej adrese napoje@cpppromo.sk.

 

20.05.2024

CPP PROMO house s.r.o.

Záverečné ustanovenie

Tento Štatút je podpísaný v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre „Usporiadateľa“ a „Organizátora“ súťaže.

Každý kto preukáže právny záujem je oprávnený nahliadnuť do tohto Štatútu u „Organizátora“ súťaže.

V Bratislave dňa: 20.05.2024

Usporiadateľ súťaže: BUDIŠ a. s.

Organizátor súťaže: CPP PROMO house s.r.o.