ŠTATÚT a ÚPLNÉ PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE 

Zlatíčko súťaž 

 

 

 

 1. Základné parametre Súťaže 
 1. Predmetom tohto štatútu je úplné a jasné znenie pravidiel („Pravidlá“) súťaže „Zlatíčko súťaž“ („Súťaž“). Tieto Pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá Súťaže. Tieto Pravidlá môžu byť pozmenené iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu uverejnených rovnako ako tento dokument. 
 1. Usporiadateľom Súťaže je spoločnosť Budiš a.s, Budiš, 038 23 Dubové, IČO: 36396591, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka číslo 10284/L („Usporiadateľ“)  
 1. Organizátor a technický správca evidenčného systému Súťaže je spoločnosť BARRACUDA BS spol. s r.o., so sídlom Praha 4, Na Jezerce 1199/7, PSČ 140 00, IČO: 49707418, zapísaná v obchodnom registri vedenom  pod Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 22873 („Technický správca”) nebo („Organizátor„). 

 

 1. Doba a miesto konania Súťaže 
 1. Súťaž bude prebiehať od 28. 04. 2022 00:00:01 do 01. 06. 2022 23:59:59 vrátane. („Doba konania Súťaže“). 
 1. Súťaž je organizovaná na území Slovenskej republiky vo všetkých prevádzkach obchodného reťazca COOP Jednota SUPERMARKET a COOP Jednota Tempo na území Slovenskej republiky („COOP“) („Miesto konania  Súťaže“).  
 1. Tieto Pravidlá upravujú podmienky Súťaže vo vzťahu k súťažiacim – spotrebiteľom v Slovenskej republike. 

 

 1. Účasť v Súťaži, mechanika a vyhodnotenie Súťaže 
 1. Súťaže podľa týchto Pravidiel sa môže zúčastniť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov spôsobilá na právne úkony, s adresou na doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorá v Dobe a v Mieste konania Súťaže v sieti predajní COOP zakúpi súťažný výrobok Usporiadateľa značky Zlatíčko („Súťažiaci“). 
 1. Súťažným výrobkom podľa článku 3.1 Pravidiel, s ktorým je možné sa zúčastniť Súťaže, je výrobok značky Zlatíčko 1,5 l („Výrobok“). 
 1. Zo Súťaže   sú   vylúčení   všetci   zamestnanci   Usporiadateľa,   Organizátora,   Technického   správca a spolupracujúcich spoločností, ako aj osoby im blízke v zmysle § 116 a § 117 zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov. V prípade, že sa výhercom stane takáto vylúčená osoba, výhra jej nebude odovzdaná a Organizátor podľa svojho uváženia môže výhru postupom podľa článku 4.13 Pravidiel poskytnúť ďalšiemu Súťažiacemu, ktorý splnil všetky podmienky účasti v Súťaži, prípadne ju použije na iné, napr. marketingové alebo dobročinné účely. 
 1. Do Súťaže budú zaradení a výhercami sa môžu stať iba tí Súťažiaci, ktorí splnia všetky stanovené podmienky Súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa svojho uváženia posúdiť splnenie stanovených podmienok Súťaže jednotlivými Súťažiacimi a Súťažiacich nespĺňajúcich podmienky uvedené v týchto Pravidlách podľa svojej úvahy zo Súťaže vylúčiť. 
 1. Súťažiaci sa do Súťaže zapojí tak, že v Dobe a Mieste konania Súťaže v sieti predajní COOP osobne zakúpi v rámci jedného nákupu minimálne dva (2) ks Zlatíčko 1,5 l („Súťažný nákup“) a pošle súťažnú sms („súťažná sms“) na tel. číslo +421 902 022 050. Súťažná SMS musí mať nasledovný tvar: ZLATICKOmedzeraDATUM NAKUPU (Príklad: ZLATICKO 10.4.2022). 
 1. Každý Súťažiaci sa môže Súťaže zúčastniť opakovane, vždy však po splnení všetkých podmienok účasti podľa článku 3.5 Pravidiel. Hrací kód z pokladničného bloku je možné použiť vždy iba pre jednu účasť v Súťaži, Súťažiaci je teda oprávnený zaregistrovať každý Hrací kód iba raz. 
 1. Súťažiaci je povinný si uchovať pokladničný blok zo Súťažného nákupu pre prípadné uplatnenie výhry. 
 1. Organizátor má výlučné právo posúdiť splnenie stanovených podmienok Súťaže jednotlivými Súťažiacimi (viď článok 3.4 Pravidiel). Organizátor je oprávnený s konečnou platnosťou vylúčiť zo Súťaže Súťažiaceho v prípade, že bude mať podozrenie, že Súťažiaci dosiahol výsledok v Súťaži podvodným konaním alebo iným konaním, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi a je spôsobilé ovplyvniť výsledky Súťaže. Toto rozhodnutie o vylúčení Súťažiaceho je konečné, bez možnosti odvolania. 
 1. Súťažiaci, ktorý odoslal Súťažnú SMS správu, automaticky obdrží spätnú potvrdzujúcu SMS správu. Rozhodujúce pre zaradenie Súťažnej SMS do Súťaže je hlavne použitie kľúčového slova ZLATICKO, ktoré sa musí nachádzať na začiatku Súťažnej SMS, pričom nezáleží na tom, či je uvedené malým alebo veľkým písmom. Pokiaľ nie je táto podmienka splnená, nie je Súťažná SMS zaradená do evidenčného systému. 
 1. Cena Súťažnej SMS zasielaných Súťažiacimi z mobilných sietí prevádzkovaných slovenskými operátormi zodpovedá cene za bežnú SMS podľa tarify operátora Súťažiaceho. Spätné potvrdzujúce SMS správy, odosielané Súťažiacim do mobilných sietí prevádzkovaných slovenskými operátormi, nie sú spoplatnené. 
 1. Usporiadateľ a Technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť v prípade, že niektorý z operátorov mobilných sieti z akéhokoľvek dôvodu uzatvorí prístup pre prijímanie Súťažných SMS správ Súťažiacich na súťažnom telefónnom čísle +421 902 022 050 v Dobe konania Súťaže a rovnako nezodpovedajú za vlastníctvo použitých mobilných telefónov ani za nedoručenie Súťažnej SMS. 
 1. SMS správy odoslané prostredníctvom internetových SMS brán alebo pevných telefónnych liniek sú zo Súťaže vylúčené. Zo Súťaže sú ďalej vylúčené Hracie kódy doručené Usporiadateľovi v inom než predpísanom tvare Súťažnej SMS správy, Hracie kódy neúplné, vymyslené, opakujúce sa Hracie kódy a Hracie kódy alebo Súťažné SMS správy, akokoľvek inak odporujúce týmto Pravidlám. Po registrácii dvadsiatich (20) neregulárnych Hracích kódov prostredníctvom SMS môže byť prijímanie Hracích kódov od daného Súťažiaceho zastavené blokovaním jeho telefónneho čísla. 
 1. Pri prijatí súťažných SMS do evidenčného systému je zhotovený záznam obsahujúci poradové číslo správy a registrácie, dátum a čas prijatia, obsah prijatej správy a registrácie, telefónne číslo Súťažiaceho. Takto získané informácie sú rozhodujúce pre určenie výhercov, resp. ich zaradenie do zlosovania a vyriešenie reklamácií. 
 1. Do Súťaže budú zaradené iba platné Súťažné SMS. Usporiadateľ a Technický správca si vyhradzujú právo rozhodnúť o pravosti a platnosti všetkých obdŕžaných Súťažných SMS a registrácií prostredníctvom súťažného formulára. 

 

 1. Výhry v Súťaži, ich uplatnenie a distribúcia 
 1. Výhrami v Súťaži sú: 
 1. 10× 2 lístky na koncert Mira Jaroša; 
 1. 50× CD s podpisom Mira Jaroša; 
 1. 20× nákupná poukážka COOP Jednota v hodnote 50 EUR 

Celkový počet výhercov je osemdesiat (80). 

 1. Technický správca vyžrebuje dňa 06.06.2022 zo všetkých Súťažiacich, ktorí sa riadne zapojili do Súťaže a splnili podmienky uvedené v týchto Pravidlách („Žrebovanie“), celkom osemdesiat (80) Súťažiacich, ktorí získajú výhru (jednotlivo ako „Výherca“ alebo spoločne ako „Výhercovia“).  
 1. Opakované zapojenie do Súťaže vždy s novým platným Hracím kódom zvyšuje šancu na výhru. 
 1. Žrebovanie sa bude konať za účasti dvojčlennej komisie zostavenej zo zamestnancov Technického správca a za účasti notára.  
 1. Na oznámenie výhier Výhercom bude do troch (3) pracovných dní odo dňa Žrebovania použité telefónne číslo, uvedené Výhercom pri registrácii („Oznámenie o výhre“), pri čom Výherca musí do piatich (5) dní od Oznámenia o výhre zaslať fotografiu alebo sken pokladničného bloku obsahujúceho výherný Hrací kód za účelom kontroly dodržania Pravidiel Súťaže na internetovú adresu špecifikovanú Technickým správcom v Oznámení o výhre. Na tejto adrese je Výherca povinný uviesť svoje kontaktné údaje: meno a priezvisko, doručovaciu adresu v Slovenskej republike, kontaktné telefónne číslo a e-mailovú adresu. V opačnom prípade jeho nárok na výhru zaniká a jeho výhra bez náhrady prepadá Usporiadateľovi. Prepadnutú výhru Usporiadateľ podľa svojej úvahy prípadne vydá dodatočne vylosovaným náhradníkom alebo výhru použije na iné účely. 

 

 1. Výhercom bude výhra následne zaslaná prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. alebo bude dodaná iným prepravcom na Výhercom uvedenú doručovaciu adresu v Slovenskej republike. 
 1. Výhry budú expedované najneskôr do jedného (1) mesiaca po uplynutí Doby konania Súťaže. 
 1. Nárok na výhru zaniká tiež v prípade, kedy sa s Výhercom nepodarí skontaktovať alebo opätovne dohodnúť na spôsobe odovzdania výhry. 
 1. Súťažiacim sa odporúča uschovať si pokladničný blok s Hracím kódom minimálne dva (2) týždne po vyhodnotení. 
 1. Organizátor má v odôvodnených prípadoch právo nahradiť výhru podobnou výhrou. Z obdobných dôvodov môže Organizátor upraviť lehoty uvedené v týchto Pravidlách. 
 1. V prípade, že sa ukáže, že Výherca nemá z akéhokoľvek dôvodu nárok na výhru podľa týchto Pravidiel, alebo pokiaľ Výherca výhru odmietne, je výlučne na rozhodnutí Organizátora, či vyžrebuje ako Výhercu iného Súťažiaceho, ktorý splnil všetky podmienky účasti v Súťaži, alebo či výhru použije na iné účely. 

 

 1. Ochrana osobných údajov 
 1. Účasťou v súťaži berie Súťažiaci na vedomie, že spoločnosť Budiš a.s, Budiš, 038 23 Dubové, IČO: 36396591, bude ako prevádzkovateľ osobných údajov spracúvať poskytnuté osobné údaje v rozsahu telefónneho čísla  a v prípade Výhry v Súťaži v rozsahu   mena, priezviska, doručovacej adresy, e-mailovej adresy a telefónneho čísla a prípadne ďalších údajov poskytnutých Usporiadateľovi v súvislosti s účasťou Súťažiaceho v tejto Súťaži. Spracúvanie osobných údajov v uvedenom rozsahu je nevyhnutné na účasť v Súťaži a v prípade Výhercov na odovzdanie výhry. Organizátor je oprávnený tieto údaje spracúvať na účely realizácie Súťaže a jej vyhodnotenia v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“). Osobné údaje spracúvané na účely realizácie a vyhodnotenia Súťaže sú spracúvané na právnom základe plnenia zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) Zákona. Osobné údaje podľa článku 5.1 týchto Pravidiel budú spracúvané na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracúvania, prípadnú kontrolu zo strany verejnoprávnych orgánov a na dobu nevyhnutnú na zabezpečenie právnej ochrany Usporiadateľa. Organizátor a Technický správca sú vo vzťahu k osobným údajom Súťažiacich sprostredkovateľmi pre Usporiadateľa. 
 1. Súťažiaci má vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom všetky práva ustanovené Zákonom, najmä právo 

(I) na prístup k osobným údajom, (II) na opravu nepresných alebo nepravdivých osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov, (III) na vymazanie osobných údajov, ak nie sú už osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené či inak spracúvané, alebo ak sa zistí, že boli spracúvané protiprávne, (IV) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (V) právo na námietku, po ktorej bude spracúvanie osobných údajov Súťažiaceho ukončené, ak sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami Súťažiaceho, najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov, (VI) na prenosnosť osobných údajov ako aj (VII) právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona. Zároveň má Súťažiaci možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/). 

 

 1. Poskytnutie osobných údajov Súťažiacim je dobrovoľné, ale osobné údaje sú nevyhnutné k jeho účasti v Súťaži, a preto neposkytnutie osobných údajov uvedených v čl. 5.1 týchto Pravidiel znemožňuje účasť Súťažiaceho v tejto Súťaži. 
 1. Osobné údaje budú s výnimkou údajov podľa článku 5.6 pre účely Súťaže po Dobu konania Súťaže spracúvané maximálne po dobu stodvadsiatich (120) dní po uplynutí Doby konania Súťaže. Organizátor môže spracúvať osobné údaje po dlhšiu dobu, len ak je ich dlhšie uchovávanie odôvodnené Zákonom alebo oprávnenými záujmami Usporiadateľa, Organizátora, Technického správcu alebo iných Súťažiacich, najmä na účely vymáhania práv a právnych nárokov a na účely obhajoby v prípadných sporoch v súvislosti so Súťažou alebo v konaniach vedených orgánmi verejnej moci v súvislosti so Súťažou. 
 1. Ak súťažiaci nesúhlasí s uchovaním osobných údajov po skončení súťaže, môže svoj súhlas písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie vykonané prostredníctvom elektronickej pošty, t. j. doručením e-mailu na adresu: zlaticko@web-sutaze.sk. Odvolaním svojho súhlasu však účastník stráca nárok na výhru v súťaži.  
 1. Súťažiaci súťažnou registráciou udeľuje Usporiadateľovi súhlas v súlade s ust. § 11 a násl. zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, na bezplatné použitie mena a mesta bydliska Súťažiaceho ako Výhercu v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch Usporiadateľa v súvislosti s touto Súťažou a v súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb Usporiadateľa s tým, že môžu byť zadovážené a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové, obrazové, a zvukovo-obrazové záznamy Súťažiacich. Súhlas podľa tohto odseku je udeľovaný na obdobie 1 roku od skončenia Doby konania Súťaže. 

 

 1. Spoločné ustanovenia 
 1. Tieto Pravidlá budú po celú Dobu konania Súťaže dostupné na Webovej stránke www.vodazlaticko.sk a v písomnej podobe  v sídle Usporiadateľa. 
 1. Technickú podporu v súvislosti so Súťažou zaisťuje Technický správca, ktorého môžete kontaktovať na telefónnom čísle +420 222 360 360 alebo na e-mailovej adrese zlaticko@web-sutaze.sk. 
 1. Účasť v Súťaži je dobrovoľná. Účasťou v Súťaži Súťažiaci vyjadruje svoj súhlas s týmito Pravidlami a zaväzujete sa ich plne dodržiavať. Práva a povinnosti vznikajúce v súvislosti so Súťažou, ktoré nie sú upravené v týchto Pravidlách, sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. 
 1. Usporiadateľ ani Organizátor nezodpovedajú za nedoručenie, stratu ani poškodenie výhier. 
 1. Usporiadateľ ani Organizátor rovnako nezodpovedajú za akúkoľvek škodu, ktorú Súťažiaci či ďalšie osoby prípadne utrpia v súvislosti s účasťou v Súťaži alebo užitím získanej výhry. 
 1. Nárok na uplatnenie výhry zo Súťaže nemôže Súťažiaci previesť na iného Súťažiaceho alebo tretiu osobu. 
 1. Usporiadateľ nezodpovedá za plnenie dodania tretími stranami. Podmienky dodania tovaru či služieb získaných v rámci Súťaže sa riadi podmienkami ich dodávateľov. 
 1. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne technické problémy pri prenose dát prostredníctvom použitia komunikačných prostriedkov na diaľku, siete internet alebo inými elektronickými prostriedkami. 
 1. Vyplatenie peňažného plnenia namiesto výhry nie je možné a Súťažiaci nie je oprávnený sa domáhať výmeny výhry. Súťažiaci sa zúčastňujú súťaže s vedomím, že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné, či akékoľvek iné plnenie. Organizátor ani Usporiadateľ týmto nie je voči Súťažiacim inak zaviazaný a Súťažiaci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Organizátora ani Usporiadateľa, než sú uvedené v týchto pravidlách. 
 1. Usporiadateľ neodpovedá za chybné vyplnenie alebo odoslanie registrácie alebo Súťažnej SMS. 
 1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť Pravidlá Súťaže alebo Súťaž skrátiť, predĺžiť či úplne zrušiť bez udania dôvodu a stanovenia náhrady, a to bez akýchkoľvek nárokov Súťažiacich voči Usporiadateľovi. Každá takáto zmena Pravidiel či Súťaže bude vyhlásená na Webovej stránke. Zmeny bude Usporiadateľ vykonávať iba z mimoriadnych dôvodov, hlavne v reakcii na okolnosti mimo primeranú kontrolu Usporiadateľa, v rátane technických či právnych dôvodov, a za podmienky, že Usporiadateľ bude vždy usilovať o minimalizáciu dopadu na Súťažiacich. 
 1. Organizátor je oprávnený kontrolovať všetky podmienky účasti na súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou so súhlasom Usporiadateľa rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. Organizátor má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov zo súťaže v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla účastníkovi vzniknúť. Prípadné námietky voči priebehu súťaže možno Organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu Organizátora, uvedenú v týchto pravidlách počas trvania súťaže a do 7 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr sa nebudú brať do úvahy. Rozhodnutie Organizátora o námietke je konečné. 

 

 

V Bratislave dňa 27. 04. 2022